Schuko Unternehmensprojekte

Führungskräfteentwicklung

Diese Weiterbildung soll die Führungskräfte der Schuko GmbH qualifizieren, ein zukunftsorientiertes Führungsverständnis herzuleiten und umzusetzen.

Einführung Lean Management

Um unsere Geschäftsprozesse und vor allem unsere Auftragsprozesse weiter zu digitalisieren, führen wir das "Lean Management" ein.
Schuko Bad Laer betrifft das in den Bereichen "Lean Produktion" und "Lean Administration". Dieses Projekt wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Weiterbildung Lean Production

Der Standort Schuko Trebbin erhält eine Weiterbildung zum Thema "Lean Production". Diese Maßnahme wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert. Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist Europas wichtigstes Instrument zur Förderung der Beschäftigung. Er fördert die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, unterstützt die Menschen beim Zugang zu besseren Arbeitsplätzen und bei der beruflichen Bildung und Qualifizierung.
Mehr Infos unter https://esf.brandenburg.de u. https://ec.europa.eu

Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa urządzeń odciągowych i techniki filtracyjnej

Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa urządzeń odciągowych i techniki filtracyjnej

w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Twoim zakładzie produkcyjnym

Około 80% wszystkich środków ochrony przeciwwybuchowej musi być regulowane organizacyjnie w zakładzie. Pozostaje ryzyko resztkowe.

Istnieje ok. 12.000 gazów palnych i ok. 5.000 substancji palnych w różnych kombinacjach. Poniżej chcielibyśmy zwrócić uwagę i wyjaśnić najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa Twoich urządzeń odciągowych i filtracyjnych.


Stan rzeczy

W wielu zakładach podczas produkcji, przetwarzania, transportu i magazynowania powstają lub uwalniają się substancje palne, takie jak gazy, opary, mgły lub pyły. W połączeniu z tlenem w powietrzu może powstać atmosfera wybuchowa. Mała iskra może spowodować pożar lub eksplozję.

Według Niemieckiego Zakładu Ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (DGUV) liczba wypadków śmiertelnych w miejscu pracy wbrew trendom wzrosła w pierwszej połowie 2017 r. Przyczyną około 3500 zgłoszonych wypadków przy pracy jest pożar lub eksplozja. Zagrożenie pożarowe i wybuchowe należy do czynników ryzyka, które należy uwzględnić w każdej ocenie ryzyka (obowiązek zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa przemysłowego!). Po eksplozji urządzenia nie należy wykluczać pożarów wtórnych. Tutaj szybko może dojść do zagrożenia całego zakładu!

W celu zapewnienia optymalnej ochrony przeciwwybuchowej konieczne są rozwiązania techniczne, jak również konieczne jest uwzględnienie rodzajów ochrony przeciw zapłonowej, podziału na strefy i przestrzeganie norm. Podstawę stanowią w tym zakresie przepisy prawne, jak na przykład dyrektywa ATEX 2014/34/UE Unii Europejskiej. Do odsysania pyłów zagrożonych pożarem oraz gazów i oparów konieczne jest zainwestowanie w urządzenia filtracyjne z konstrukcyjnymi środkami ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej pod kątem bezpieczeństwa pracy i produkcji.


Rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej urządzeń odciągowych i filtracyjnych

Urządzenia odciągowe i filtracyjne marki Schuko produkowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. Przy każdym projekcie instalacji zwracamy szczególną uwagę na podział na strefy, aby zagwarantować bezpieczne rozmieszczenie niezbędnych podzespołów.

Pył i wióry z drewna, tworzywa sztucznego, papieru, mieszanych materiałów, takich jak kompozyty zbrojone włóknem węglowym i tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, oraz z metalu łączy przede wszystkim jedno: są wybuchowe! Z tego powodu urządzenia odciągowe i filtracyjne należy zawsze projektować i konstruować w sposób bezpieczny.
Ryzyko pożaru lub wybuchu można zminimalizować poprzez zastosowanie poniższych środków. Zagrożenie stwarzane przez urządzenia odciągowe o małych objętościach gazu surowego można bardzo łatwo opanować, dzięki czemu w większości przypadków można zrezygnować z zastosowania specjalnych środków ochronnych. Szczególnie w przypadku odkurzaczy mobilnych, które można instalować wewnątrz warsztatu, jak również w przypadku dużych przemysłowych instalacji filtracyjnych, wykorzystuje się poniższe możliwości.

Zastosowanie naszych odkurzaczy mobilnych do instalacji wewnątrz pomieszczeń

 • konstrukcja odporna na nagły wzrost ciśnienia zgodnie z normą EN 16770
 • znak kontrolny H3 i GS nadany przez DGUV (Dotyczy pyłu drzewnego i wiórów! W zależności od wielkości mocy i wyposażenia!)
 • urządzenia gaśnicze (konieczne tylko od określonej wielkości urządzenia):
  gaśnica proszkowa lub system ochrony przed zapłonem
 • Odprowadzanie przez dozownik celkowy z certyfikatem ATEX przy usuwaniu przez brykieciarkę, worek typu big bag lub pojemnik

Zastosowanie naszej stacjonarnej techniki filtracyjnej

 • Stosowanie instalacji gaszenia iskier, które należy zaplanować przede wszystkim wtedy, jeżeli maszyny wytwarzające iskry są odpylane lub jeżeli odpylane są maszyny, w przypadku których istnieje zwiększone ryzyko powstania iskier, np. na skutek iskier uderzeniowych i ciernych w rębakach lub piłach wielotarczowych, a także podczas cięcia płyt multiplex na piłach.
 • Kołnierz ogniochronny w ścianie F90, jak również czujka dymu, która wyłącza urządzenie filtracyjne w przypadku pożaru w warsztacie poprzez sygnał wysyłany do układu sterowania.
 • Izolowanie wybuchu przez zawory zwrotne rurowe przed wlotem filtra w celu uniemożliwienia przejścia ciśnienia wybuchu instalacji filtracyjnej przez przewód gazu nieoczyszczonego.
 • Czujnik dymu w kanale powietrza powrotnego, który w przypadku pożaru w instalacji filtracyjnej wyłącza instalację filtracyjną za pomocą sygnału wysyłanego do układu sterowania.
 • Klapy przeciwwybuchowe w obudowie filtra zapewniają bezpośrednią i bezpieczną redukcję ciśnienia. W przypadku wybuchu dodatkowo zamontowane wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa zapewniają bezpośrednie wyłączenie instalacji.
 • Zmiana kierunku 2 x 90° z podwójnymi obszarami redukcji ciśnienia w kanałach powietrza powrotnego w celu zmniejszenia ciśnienia wybuchu w kierunku kanałów powietrza powrotnego (izolowanie wybuchu).
 • Klapa ogniochronna / klapa przeciwpożarowa w kanale powietrza powrotnego przez ścianę F90, która automatycznie zamyka kanał w przypadku pożaru (izolowanie przeciwpożarowe).
 • Instalacja suchego gaszenia, którą w przypadku pożaru można po prostu wykorzystać do podłączenia węża pożarowego straży pożarnej w celu uruchomienia zainstalowanego systemu zraszaczy.
 • Oprócz izolowania wybuchu w celu odprowadzenia materiału stosuje się również sprawdzone przez ATEX dozowniki celkowe w wersji przeciwwybuchowej.

Środki dotyczące roztworów do usuwania mgły lakierniczej

Instalacje lakiernicze stosowane do usuwania lakierów zawierających rozpuszczalniki podlegają specjalnym wymaganiom ze względu na ich wybuchowość. Szczególnie ważne są tu podstawy planowania, takie jak geometria pomieszczenia, oświetlenie i ilość powietrza.

W przypadku ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej w instalacjach lakierniczych należy przestrzegać następujących punktów:

 • Podział na strefy ATEX
 • Podział obszarów zagrożonych pożarem
 • Współczynnik wymiany powietrza
 • Analiza stężenia
 • Rodzaj i ilość zastosowanych materiałów powlekanych
 • Metoda powlekania
 • Temperatura zapłonu i temperatura samozapłonu
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Ponadto do ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej mogą przyczyniać się poniższe elementy konstrukcyjne :

 • Zastosowanie klap przeciwpożarowych
 • Zastosowanie filtrów kartonowych trudnopalnych, samogasnących zgodnie z DIN 4102-1
 • Stosowanie techniki zgodnej ze strefami, jak np.
  • wentylatorów przeciwwybuchowych,
  • oświetlenia odpowiedniego dla lakierni i zabezpieczonego przed wybuchem (min. 750 luksów),
  • podłogi rozpraszające ładunki elektrostatycznie (wykładzina nie może być łatwopalna i musi być łatwa do czyszczenia)


Wybór badań naszej różnorodnej techniki odsysania i filtracji z wynikiem pozytywnym:

 • Test DGUV naszych odkurzaczy mobilnych Vacomat, H3 i GS (w zależności od wielkości) przeprowadzony przez Niemiecki Zakład Ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (DGUV)
 • Badanie odporności ogniowej obudów filtra EcoVar Validus i N-1000 przez MPA Dresden GmbH, jednostkę kontrolną, nadzorującą i certyfikacyjną uznaną przez organy nadzoru budowlanego
 • Badanie odporności filtra na nagły wzrost ciśnienia serii Validus przez FSA Forschungsgesellschaft für angewandte Systemsicherheit und Arbeitsmedizin mbH, Mannheim, Niemcy
 • Certyfikat badania typu WE firmy Schuko dla dozowników celkowych ATEX: zgodnie z Dyrektywą Producentów ATEX 2014/34/UE (Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Polska, www.gig.eu)
 • Certyfikat badania typu WE firmy Schuko dla zaworów zwrotnych ATEX: zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE (obecnie: norma UE EN 16447:2014) (Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Polska, www.gig.eu)

Bazy danych dotyczące postępowania z pyłami i gazami wybuchowymi

Zagrożenia związane z osadzającym się pyłem są w bardzo dużym stopniu bagatelizowane! Na skutek wirującej warstwy pyłu o grubości powyżej 1 mm szybko może dojść do powstania pyłowej atmosfery wybuchowej. Zadbaj o czystość w zakładzie!

W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę na System Informacji o Substancjach Niebezpiecznych BG RCI. Na stronie www.GisChem.de znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące ochrony przeciwwybuchowej danej substancji.

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania z pyłami i gazami wybuchowymi znajdują się

 • w Rozporządzeniu w sprawie substancji niebezpiecznych (GefStoffV),
 • w różnych kartach charakterystyki (SDB),
 • w bazie danych Gestis-Staub-Ex IFA: www.staubex.ifa.dguv.de,
 • w Systemie Informacji o Substancjach rządu federalnego i krajów związkowych GSBLpublic www.gsbl.de,
 • oraz w bazie danych Chemsafe www.chemsafe.ptb.de (wymagana rejestracja!), która powstała w ramach wspólnego projektu PTB (Federalny Urząd Fizyczno-Techniczny) i BAM (Federalny Urząd ds. Badań i Kontroli Materiałów).

(Źródło: www.bgrci.de/exinfode/ex-schutz-wissen/brenn-und-explosionskenngroessen)


Wybór aktualnych ustaw, norm i informacji w skrócie:

 • Dyrektywa 2014/34/UE (dawniej: dyrektywa 94/9/WE) w sprawie urządzeń i przeznaczonych systemów ochronnych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, zwana również ATEX 95 (dawniej ATEX 100a)
 • Dyrektywa 1999/92/WE w sprawie bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa, znana również jako ATEX 137 (wcześniej ATEX 118a)
 • Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa przemysłowego BetrSichV, zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE, w odniesieniu do udostępniania sprzętu roboczego przez pracodawcę oraz używania sprzętu roboczego przez pracowników (ochrona przeciwwybuchowa: załącznik 2, punkt 3)
 • Przepisy dotyczące ochrony przeciwwybuchowej (EX-RL) DGUV, zasada 113-001
 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
 • Norma UE EN 16770 dotycząca systemów odsysania pyłu drzewnego i wiórów do instalacji wewnątrz pomieszczeń
 • Norma UE EN 12779 dotycząca stacjonarnych instalacji odsysania pyłu drzewnego i wiórów
 • Norma UE EN 16447:2014 dotycząca zaworów zwrotnych do odsprzęgania wybuchowego
 • Informacje DGUV 209-045 (dawniej BGI 739-2) dotyczące systemów odciągowych i silosów na pył drzewny i wióry drzewne
 • Informacje DGUV 209-044 (dawniej BGI 739-1) dotyczące ochrony zdrowia przed pyłem drzewnym
 • VDI 2263 Pożary pyłów i wybuchy pyłów - zagrożenia, ocena, środki ochronne VDI Gesellschaft für Energie und Umwelt
 • Informacje DGUV 209-046 (dawniej BGI 740) dla lakierni i urządzeń do lakierowania do płynnych powłok
 • DIN EN 12215: Instalacje do powlekania - kabiny natryskowe do płynnych organicznych powłok - wymagania dotyczące bezpieczeństwa
 • DIN EN 13355: Instalacje do powlekania - kombinowane kabiny natryskowe i suszące - wymagania dotyczące bezpieczeństwa
 • GefStoffV      Rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych
 • inne...

(w celach informacyjnych: dyrektywy UE lub EG są europejskie, normy IEC są międzynarodowe, normy EN są europejskie, normy DIN EN są niemieckie)

Masz pytania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej techniki odciągania?

Skontaktuj się z nami. Chętnie porozmawiamy o Twoich potrzebach i zaproponujemy optymalne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo techniki odciągania.

Kontakt i osoba do kontaktu