Schuko Unternehmensprojekte

Führungskräfteentwicklung

Diese Weiterbildung soll die Führungskräfte der Schuko GmbH qualifizieren, ein zukunftsorientiertes Führungsverständnis herzuleiten und umzusetzen.

Einführung Lean Management

Um unsere Geschäftsprozesse und vor allem unsere Auftragsprozesse weiter zu digitalisieren, führen wir das "Lean Management" ein.
Schuko Bad Laer betrifft das in den Bereichen "Lean Produktion" und "Lean Administration". Dieses Projekt wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Weiterbildung Lean Production

Der Standort Schuko Trebbin erhält eine Weiterbildung zum Thema "Lean Production". Diese Maßnahme wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert. Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist Europas wichtigstes Instrument zur Förderung der Beschäftigung. Er fördert die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, unterstützt die Menschen beim Zugang zu besseren Arbeitsplätzen und bei der beruflichen Bildung und Qualifizierung.
Mehr Infos unter https://esf.brandenburg.de u. https://ec.europa.eu

Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa urządzeń odciągowych i techniki filtracyjnej

Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa urządzeń odciągowych i techniki filtracyjnej

Bezpieczeństwo nie może być kwestią przypadku

Nie jest tajemnicą, że systemy odciągowe i ich filtry mogą się zapalić, a w najgorszym przypadku nawet eksplodować. Fakt, że taki scenariusz na szczęście rzadko ma miejsce, jest zasługą stosowanych technologii bezpieczeństwa, które zapobiegają potencjalnym pożarom i eksplozjom. W przypadku odciągania pyłów palnych i wybuchowych inwestycja w systemy filtrujące z konstruktywną ochroną przeciwpożarową i przeciwwybuchową jest nieunikniona z punktu widzenia BHP.


Rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej urządzeń odciągowych i filtracyjnych

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo

Bardziej bezpieczny biznes staje się nie tylko opłacalny w dłuższej perspektywie, ale stanowi także gwarancję bezpiecznej przyszłości. Współodpowiedzialność producenta i użytkownika to podstawa wysokiej jakości i bezpiecznej eksploatacji. Dzięki wdrożeniu wymogów i przepisów prawnych systemy odciągowe i filtrujące Schuko zapewnią Twojej firmie bezpieczeństwo prawne, a także bez problemu zostaną zaaprobowane przez odpowiednie jednostki administracyjne i ubezpieczycieli.

Aby podkreślić znaczenie technologii związanych z bezpieczeństwem i zapewnić większą przejrzystość poszczególnych działań, zintensyfikowaliśmy temat ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej naszych urządzeń odciągowych i filtracyjnych.  Ważniejsze z nich zostały zaprezentowane poniżej.


Zastosowanie naszych odkurzaczy mobilnych do instalacji wewnątrz pomieszczeń

 • konstrukcja odporna na nagły wzrost ciśnienia zgodnie z normą EN 16770
 • znak kontrolny H3 i GS nadany przez DGUV (Dotyczy pyłu drzewnego i wiórów! W zależności od wielkości mocy i wyposażenia!)
 • urządzenia gaśnicze (konieczne tylko od określonej wielkości urządzenia):
  gaśnica proszkowa lub system ochrony przed zapłonem
 • Odprowadzanie przez dozownik celkowy z certyfikatem ATEX przy usuwaniu przez brykieciarkę, worek typu big bag lub pojemnik

Zastosowanie naszej stacjonarnej techniki filtracyjnej

Już w fazie ofertowania naszej technologii filtrów stacjonarnych koncentrujemy się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem, oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami i normami, takimi jak DIN EN 12779 i DGUV 209-045. Zawsze produkujemy systemy odciągowe Schuko i technologię filtrów w sposób dostosowany i indywidualny. Jako jeden z niewielu producentów używamy na przykład specjalnie wyprodukowanych klap zwrotnych ATEX zgodnych z normą DIN EN 16447. Są one instalowane w rurociągach i zapobiegają rozprzestrzenianiu się fal ciśnienia wybuchu i płomieni z systemów odciągowych i filtracyjnych do obszarów produkcyjnych w przypadku wybuchu.

Poniżej rozróżniamy środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:

 


OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • OBUDOWA FILTRA EW90: Zmniejszenie ryzyka pożaru dzięki ognioodpornej obudowie wykonanej zgodnie z klasą odporności ogniowej EW90 (analogicznie do klasy odporności ogniowej F90).
 • SUCHY PRZEWÓD GAŚNICZY: Suchy przewód gaśniczy ze znormalizowanym złączem jest zainstalowany w zewnętrznym obszarze systemu filtracyjnego, dzięki czemu jest łatwo dostępny. Straż pożarna może po prostu podłączyć w tym miejscu wąż gaśniczy, aby ugasić pożar za pomocą zainstalowanego systemu zraszaczy.
 • CZUJNIKI DYMU: Dzięki czułym czujnikom wykrywającym dym, możliwe jest wczesne zaalarmowanie o rozwijającym się pożarze i bezpośrednie wyłączenie systemu.
 • SYSTEM GASZENIA ISKIER (OPCJA): System służy do prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.Wykrywa zapłon w rurociągu i eliminuje go na wczesnym etapie, gasząc go. przed dotarciem do jednostki filtrującej (patrz strona 5).
 • KLAPA PRZECIWOGNIOWA / KLAPA PRZECIWPOŻAROWA: W przypadku pożaru automatycznie zamyka kanały powietrza powrotnego, chroniąc w ten sposób urządzenie przed rozprzestrzenianiem się ognia.
 • KLAPA ZWROTNA: Zapobiega ona przedostawaniu się pyłu i wiórów z powrotem do rurociągu, tym samym przeciwdziała zwiększonemu
  ryzyku pożaru i wybuchu spowodowanego osadami.
 • KOŁNIERZ PRZECIWPOŻAROWY / ZAMKNIĘCIE SYSTEMU PRZENOŚNIKA: W przypadku pożaru służy do uszczelnienia rurociągu, jeśli przechodzi on przez różne strefy pożarowe. Ogień nie będzie w stanie rozprzestrzeniać się poprzez rurociąg. (Brak na zdjęciu)

OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA

 • PODWÓJNE PRZEKIEROWANIE O 90 STOPNI: Aby zapewnić, że ciśnienie wybuchu nie przeniknie do przestrzeni roboczych, podwójne wygięcie kanałów powietrza powrotnego o 90° zapewnia bezpośrednie odsprzężenie ciśnienia.
 • OBSZARY REDUKCJI CIŚNIENIA: W przypadku wybuchu zapewniają one kontrolowane i ukierunkowane rozpraszanie fali ciśnienia i następującego po niej frontu płomienia.
 • ŚLUZA CELKOWA ATEX: Certyfikowany przez ATEX dozownik celkowy służy do odsprzęgania ciśnienia i eksplozji, dzięki czemu komponent odprowadzający jest również oddzielony pod względem technicznym.
 • PRZEŁĄCZNIK CIŚNIENIA FILTRA: Służy do ciągłego monitorowania i wyświetlania warunków ciśnienia w systemie filtracyjnym, które może wzrosnąć, na przykład z powodu silnego zanieczyszczenia, nasycenia lub zużycia materiału filtracyjnego. (Brak na zdjęciu)
 • RUROWA KLAPA IZOLUJĄCA WYBUCH Z CERTYFIKATEM ATEX: Służy do odsprzęgania wybuchu rurociągów i zapobiega zasysaniu
  ognia lub ponownemu zapłonowi w strefie wybuchu. (Brak na zdjęciu)
 • ANTYSTATYCZNY MATERIAŁ FILTRACYJNY: Zapobiega powstawaniu niebezpiecznych iskier zapłonowych, które mogą być spowodowane ładowaniem elektrostatycznym lub rozładowaniem osadzonych cząstek pyłu. Jest to szczególnie ważne, ponieważ filtr zasadniczo podlega strefie ATEX 21.
 • MONITOROWANIE ZAWARTOŚCI PYŁU RESZTKOWEGO: Stale monitoruje stężenie pyłu w powietrzu powrotnym. Jeśli wartość ta niebezpiecznie odbiega od wartości zadanej (np. w przypadku pęknięcia worka filtracyjnego), system filtracyjny jest wyłączany zapobiegawczo, aby przeciwdziałać niekorzystnej jakości powietrza powrotnego i ryzyku wybuchu.

Środki dotyczące roztworów do usuwania mgły lakierniczej

Instalacje lakiernicze stosowane do usuwania lakierów zawierających rozpuszczalniki podlegają specjalnym wymaganiom ze względu na ich wybuchowość. Szczególnie ważne są tu podstawy planowania, takie jak geometria pomieszczenia, oświetlenie i ilość powietrza.

W przypadku ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej w instalacjach lakierniczych należy przestrzegać następujących punktów:

 • Podział na strefy ATEX
 • Podział obszarów zagrożonych pożarem
 • Współczynnik wymiany powietrza
 • Analiza stężenia
 • Rodzaj i ilość zastosowanych materiałów powlekanych
 • Metoda powlekania
 • Temperatura zapłonu i temperatura samozapłonu
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Ponadto do ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej mogą przyczyniać się poniższe elementy konstrukcyjne :

 • Zastosowanie klap przeciwpożarowych
 • Zastosowanie filtrów kartonowych trudnopalnych, samogasnących zgodnie z DIN 4102-1
 • Stosowanie techniki zgodnej ze strefami, jak np.
  • wentylatorów przeciwwybuchowych,
  • oświetlenia odpowiedniego dla lakierni i zabezpieczonego przed wybuchem (min. 750 luksów),
  • podłogi rozpraszające ładunki elektrostatycznie (wykładzina nie może być łatwopalna i musi być łatwa do czyszczenia)

Masz pytania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej techniki odciągania?

Skontaktuj się z nami. Chętnie porozmawiamy o Twoich potrzebach i zaproponujemy optymalne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo techniki odciągania.

Kontakt i osoba do kontaktu