Schuko Unternehmensprojekte

Führungskräfteentwicklung

Diese Weiterbildung soll die Führungskräfte der Schuko GmbH qualifizieren, ein zukunftsorientiertes Führungsverständnis herzuleiten und umzusetzen.

Einführung Lean Management

Um unsere Geschäftsprozesse und vor allem unsere Auftragsprozesse weiter zu digitalisieren, führen wir das "Lean Management" ein.
Schuko Bad Laer betrifft das in den Bereichen "Lean Produktion" und "Lean Administration". Dieses Projekt wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Weiterbildung Lean Production

Der Standort Schuko Trebbin erhält eine Weiterbildung zum Thema "Lean Production". Diese Maßnahme wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert. Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist Europas wichtigstes Instrument zur Förderung der Beschäftigung. Er fördert die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, unterstützt die Menschen beim Zugang zu besseren Arbeitsplätzen und bei der beruflichen Bildung und Qualifizierung.
Mehr Infos unter https://esf.brandenburg.de u. https://ec.europa.eu

Obowiązki operatora w zakresie systemów odciągowych i technologii filtrujących

Obowiązki użytkownika w zakresie urządzeń odciągowych i techniki filtracyjnej

w celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy instalacji

Producenci i użytkownicy maszyn i urządzeń muszą przestrzegać szeregu przepisów prawnych, aby zapewnić ich bezpieczną eksploatację. Przepisy te są ujęte na przykład w dyrektywie maszynowej, ale także w wielu innych rozporządzeniach.

Użytkownikiem jest osoba odpowiedzialna za eksploatację, posiadająca niezbędne faktyczne i prawne uprawnienia do sprawowania kontroli, która czerpie z tego prawa korzyści (np. zysk) i ma prawo do wydawania poleceń pracownikom lub w zastępstwie i w swoim imieniu lub na swój rachunek prowadzi firmę. Użytkownik ponosi odpowiedzialność zewnętrzną za prawidłową eksploatację maszyn.

Dyrektywa 190 "Odpowiedzialność użytkownika" Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Zarządzania Infrastrukturą w Obiektach (Deutscher Verband für Facility Management e.V.) definiuje użytkownika jako podmiot, który jest właścicielem nieruchomości gruntowej z budynkiem stanowiącym jego własność, eksploatuje budynek z technicznymi instalacjami budowlanymi, działa jako pracodawca, tzn. zatrudnia pracowników lub zapewnia miejsca pracy i/lub środki pracy.

Odpowiedzialność użytkownika obejmuje wszystkie nieruchomości gruntowe stanowiące majątek, włącznie ze wszystkimi przyległymi obszarami znajdującymi się na zewnątrz, takimi jak magazyny, ścieżki, dojścia, miejsca parkingowe lub teren zakładu. W celu ochrony zarówno ludzi, jak i środowiska naturalnego, użytkownicy zobowiązani są do podjęcia wszelkich niezbędnych i możliwych środków oraz do działania zgodnie z art. 14 Ustawy zasadniczej (GG) "Obowiązek własności".

W celu spełnienia obowiązków organizacyjnych zarząd przedsiębiorstwa określa procesy pracy, kadra kierownicza nadzoruje przestrzeganie procesów pracy zgodnie ze swoimi obowiązkami, a pracownicy przestrzegają procesów pracy w ramach obowiązków dotyczących wykonania pracy. Zarząd firmy wybiera odpowiednie środki pracy w celu wypełnienia obowiązków organizacyjnych, kadra kierownicza zapewnia w ramach swoich obowiązków, aby przekazano środki pracy, które pracownicy będą wykorzystywać zgodnie z obowiązkami dotyczącymi wykonania pracy.


Nasze zalecenia dla Ciebie, użytkownika urządzeń odciągowych i filtracyjnych:

Podstawowe zadania i obowiązki użytkownika (pracodawcy) są wymienione w Rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa przemysłowego.

W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie ocen ryzyka (§ 3).

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE dotyczy również użytkowników.

Zgodnie z § 6 ust. 9 Rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV) dla niebezpiecznych mieszanin wybuchowych należy sporządzić dokumenty dotyczące ochrony przeciwwybuchowej.

Środki wentylacyjne dotyczące wentylacji w miejscu pracy są uregulowane w DGUV-R-109-002. W celu ochrony zdrowia pracowników należy zwrócić szczególną uwagę na konserwację i czyszczenie, oraz obowiązki w zakresie kontroli instalacji wentylacyjnych.

Ochrona stanu istniejącego maszyn już się nie liczy!

Od 1993 roku, kiedy to producenci zostali po raz pierwszy zobowiązani do wprowadzania na rynek wyłącznie bezpiecznych maszyn (wprowadzenie oznakowania CE i deklaracji zgodności), użytkownicy muszą również zapewnić bezpieczeństwo swoich maszyn zgodnie z aktualnym stanem techniki. Tego wymaga Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa przemysłowego, które zostało zmienione w 2015 roku.

Oceny ryzyka i wynikające z nich środki bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie pracownikom większej ochrony bezpieczeństwa i zdrowia. Oznacza to, że stare maszyny, które nie posiadają oznakowania CE i deklaracji zgodności, nie podlegają tak zwanej "ochronie stanu istniejącego maszyn". Również w tym przypadku użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi. Należy sporządzić deklarację zgodności.

Masz dodatkowe pytania dotyczące obowiązków użytkownika?

Skontaktuj się z nami. W zakresie naszych możliwości chętnie udzielimy porad w odniesieniu do Twoich pytań i sugestii.

Kontakt i osoba do kontaktu